ب ح ر ب ن و ه ب

م ا ي لأ ا ‹ ا غ م ي ه ا ر ب اإ ي و ا ر ح س ص ل ا ه Ò ظ ن ع م ن و ب ت ش س ي ئ ر ل ا ء ا ق ل ل ي س ص ا ف ت ه ذ ه 0 3 ص ن ا ط ا ط ب ل ا ن ز ا خ م غ ي ر ف ت ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در ۷ دس‍ام‍ب‍ر ۱۹۷۳ ب‍ع‍ن‍وان‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ن‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ درآم‍د و ب‍ا پ‍ی‍وس‍ت‍ن‌ ک‍ش‍ور م‍راک‍ش‌ ب‍ع . ف ة ق د ت ح ج به ا أ ي غ ي م ة ع ا ب ر ة ق ل ق ي س ت ع م ر ن ي و ق ه و ت ي ت أ م ر ن ي ل ل و ل و ج ب ي ن أ ع م ا ق ي ل

2023-02-01
    السعودية تتـ ـفكك و هذه أدلة إصـ ـابة ابن سلمان
  1. ــ
  2. ـو
  3. _˘ P) ،6˛ 0 ˙ دورو ز :˙
  4. ب هـ هـ 2 8 9 8